رفتن مستقیم به محتوا

Awards

Things that stood out this year.

Most Adopted Feature

Awarded to the feature with the largest year-over-year ”have used” progression.
?
Nullish Coalescing
با پیشرفت +21.8% در سال 2021، توابع مقایسه CSS به بخشی کلیدی از جعبه ابزار هر توسعه دهنده CSS تبدیل شده است.

Runner Ups

2. Optional Chaining: +19%
3. Private Fields: +9.5%

Most Adopted Technology

Awarded to the technology with the largest year-over-year “would use again” progression.
esbuild is barely two years old, but with a +20.1% progression over the last year it's already gaining ground.

Runner Ups

2. tsc CLI: +17.3%
3. Testing Library: +8.3%

Highest Satisfaction

Awarded to the technology with the highest percentage of satisfied users.
PostCSS بار دیگر با نسبت رضایت 97.4% در جایگاه اول قرار می گیرد.

Runner Ups

2. Testing Library: 96.3%
3. esbuild: 96.2%

Highest Interest

Awarded to the technology developers are most interested in learning.
با نسبت **83%**، ماژول های CSS دوباره بیشترین علاقه را در بین توسعه دهندگان CSS در سال جاری ایجاد کرد.

Runner Ups

2. Vitest: 81.8%
3. esbuild: 80.4%

Most Write-Ins

Awarded to the item with the most write-in answers
Many questions also accepted write-in answers, and with 124 mentions Elm was the most popular item overall.

Runner Ups

2. Stencil: 104
3. Platzi: 100