رفتن مستقیم به محتوا

APIهای مرورگرها

مجموعه امکاناتی که توسط مرورگرها تحت اختیار قرار میگیرد.

Customize Data
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2019
2020
2021
Customize Data
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2020
2021
Customize Data
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2019
2020
2021
Customize Data
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2019
2020
2021
Customize Data
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2019
2020
2021
Customize Data
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2019
2020
2021
ما از اعضای جامعه CSS خواستیم تا «انتخاب سال» خود را به اشتراک بگذارند.

انتخاب من در سال 2021: Remix

Remix یک فریم ورک فول استکس برای وب است که احساس می شود قدیمی است، اما به روشی خوب، با قرار دادن شما در مسیر ایجاد برنامه های وب مدرن سریع، پیچیده و در دسترس است.

ما از اعضای جامعه CSS خواستیم تا «انتخاب سال» خود را به اشتراک بگذارند.

David Khourshid

Pianist and founder of Stately

Customize Data
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2019
2020
2021
Customize Data
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2019
2020
2021
Customize Data
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2020
2021
Customize Data
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2020
2021
💡

The Share tab makes it easy to share any chart, or even download it as an image.

Customize Data
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2021
Customize Data
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2021
Customize Data
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2021
Customize Data
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2021
ما از اعضای جامعه CSS خواستیم تا «انتخاب سال» خود را به اشتراک بگذارند.

انتخاب من در سال 2021: TC39 Proposals

A Git repo full of all the things that have been proposed to be added to JavaScript. It's really fun to read through all the ideas people have for the language and see them go through the stages.

ما از اعضای جامعه CSS خواستیم تا «انتخاب سال» خود را به اشتراک بگذارند.

Wes Bos

JavaScript Teacher & Podcast Host

Customize Data
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2021
Customize Data
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2021

Recommended Resources

Exploring Service Workers
Kyle Simpson
You Don't Know JS

Exploring Service Workers

PWAs represent the dream of web apps getting all the same capabilities, and performance, of native apps.
Thanks to our partners for supporting us! Learn more.