رفتن مستقیم به محتوا

زبان

کلمالت مورد استفاده در جاوا اسکریپت.
Customize Data
Comments
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2019
2020
2021

Promise.allSettled()

Customize Data
Comments
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2020
2021
Customize Data
Comments
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2020
2021
ما از اعضای جامعه CSS خواستیم تا «انتخاب سال» خود را به اشتراک بگذارند.

انتخاب من در سال 2021: SvelteKit

Svelte Kit provides the amazing developer experience of Svelte with all of the modern features of expected from a web platform.

ما از اعضای جامعه CSS خواستیم تا «انتخاب سال» خود را به اشتراک بگذارند.

Scott Tolinski

Creator of Level-Up Tuts, co-host of Syntax

Nullish Coalescing

Customize Data
Comments
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2020
2021

Optional Chaining

Customize Data
Comments
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2020
2021
Customize Data
Comments
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2020
2021
Customize Data
Comments
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2020
2021
💡
The Data tab lets you view the raw data for any chart, view it as JSON, or get a GraphQL query you can run against our public API.

Numeric Separators

Customize Data
Comments
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2021

String.prototype.replaceAll()

Customize Data
Comments
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2021

String.prototype.matchAll()

Customize Data
Comments
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2021

Logical Assignment

Customize Data
Comments
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2021
ما از اعضای جامعه CSS خواستیم تا «انتخاب سال» خود را به اشتراک بگذارند.

انتخاب من در سال 2021: esbuild

ما در حال ساخت کامپایلر Remix در بالای esbuild بوده‌ایم و قطعاً تا آنجایی که به باندلرهای JS مربوط می‌شود، سطح آن را بالا برده است. فوق العاده سریع است و API پلاگین به ما امکان می دهد تقریباً هر کاری را که می خواهیم انجام دهیم.
ما از اعضای جامعه CSS خواستیم تا «انتخاب سال» خود را به اشتراک بگذارند.
Customize Data
Comments
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2021

Array.prototype.at()

Customize Data
Comments
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2021
Customize Data
Comments
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2021

Recommended Resources

JavaScript: The New Hard Parts
Will Sentance
Codesmith

JavaScript: The New Hard Parts

In this course, you will develop an intuitive understanding of the new features of JavaScript in ES6+: iterators, generators, promises, and async/await.
Thanks to our partners for supporting us! Learn more.