رفتن مستقیم به محتوا

دیگر امکانات

Progressive Web Apps

Customize Data
Comments
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2019
2020
2021
💡
You can use the segmented control at the bottom of each block to switch between different units to get an alternate view of the same data.
ما از اعضای جامعه CSS خواستیم تا «انتخاب سال» خود را به اشتراک بگذارند.

انتخاب من در سال 2021: Joe Haddad

جو روی Next.js در Vercel کار می کند و دائماً به دنبال نشان دادن قدرت خود با افتخار است در حالی که فعالانه به بازخوردهای جامعه گوش می دهد تا از آنها حمایت بهتری کند.
ما از اعضای جامعه CSS خواستیم تا «انتخاب سال» خود را به اشتراک بگذارند.

Web Developer, Conference Speaker, and Director of DevRel at Xata

WebAssembly (WASM)

Customize Data
Comments
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2019
2020
2021

Recommended Resources

Web Assembly (Wasm)
Jem Young
Netflix

Web Assembly (Wasm)

In this course, you'll learn foundational, low-level programming such as binary, hexadecimal, and all about how memory works within computers.
Build Progressive Web Apps (PWAs) from Scratch
Maximiliano Firtman
Independent Consultant

Build Progressive Web Apps (PWAs) from Scratch

Wouldn't it be fantastic if you could build apps that didn't always rely on an internet connection? Modern web browsers now enable you to create offline-capable Progressive Web Apps (PWAs)!
Thanks to our partners for supporting us! Learn more.