رفتن مستقیم به محتوا

برنامه های بیلد (Build Tools)

کامپایل و ایجاد کد نهایی
Satisfaction, interest, usage, and awareness ratio rankings.

Technologies with less than 10% awareness not included. Each ratio is defined as follows:

  • Satisfaction: would use again vs would not use again.
  • Interest: want to learn vs not interested.
  • Usage: would use again + would not use again vs awareness.
  • Awareness: total - never heard.

Experience Over Time

Overview of opinions on the technologies surveyed over time.
دوباره ازش استفاده خواهم کرد
ازش استفاده نخواهم کرد
جالبه برام
برام جالب نیست
تا حالا نشنیدم

Technologies with only one year of data are not included.
💡
You can click on any technology name to get extra details and a more in-depth look at its related data.

Positive/Negative Split

This chart splits positive (“want to learn”, ”would use again”) vs negative (“not interested”, “would not use again”) experiences on both sides of a central axis.

Bar thickness represents the number of respondents aware of a technology.

ما از اعضای جامعه CSS خواستیم تا «انتخاب سال» خود را به اشتراک بگذارند.

انتخاب من در سال 2021: Pawel Kozlowski

پاول کوزلوفسکی از آن دسته از توسعه دهندگانی است که می تواند با تواضع و کنجکاوی به رویکردهای مختلف و با علاقه به بهبود کارها نگاهی باز داشته باشد.
ما از اعضای جامعه CSS خواستیم تا «انتخاب سال» خود را به اشتراک بگذارند.

How happy are you with the state of build tools?

Customize Data

Recommended Resources

Learn Webpack, the most popular and flexible build tool for JavaScript
Sean Larkin
Microsoft

Learn Webpack, the most popular and flexible build tool for JavaScript

Webpack enables you to integrate your favorite tools and take control of how you deliver your JavaScript, CSS, and more!​
Thanks to our partners for supporting us! Learn more.