رفتن مستقیم به محتوا

تست

مجموعه ابزار الات برای تست برنامه خود
Satisfaction, interest, usage, and awareness ratio rankings.

Technologies with less than 10% awareness not included. Each ratio is defined as follows:

  • Satisfaction: would use again vs would not use again.
  • Interest: want to learn vs not interested.
  • Usage: would use again + would not use again vs awareness.
  • Awareness: total - never heard.

Experience Over Time

Overview of opinions on the technologies surveyed over time.
دوباره ازش استفاده خواهم کرد
ازش استفاده نخواهم کرد
جالبه برام
برام جالب نیست
تا حالا نشنیدم

Technologies with only one year of data are not included.
💡
You can click on any technology name to get extra details and a more in-depth look at its related data.

Positive/Negative Split

This chart splits positive (“want to learn”, ”would use again”) vs negative (“not interested”, “would not use again”) experiences on both sides of a central axis.

Bar thickness represents the number of respondents aware of a technology.

ما از اعضای جامعه CSS خواستیم تا «انتخاب سال» خود را به اشتراک بگذارند.

انتخاب من در سال 2021: لی رابینسون

لی در حمایت از Next.js فوق العاده بوده است. او در Next به من کمک زیادی کرد و همچنان به ایجاد هیجان برای جایی که می رود ادامه می دهد.
ما از اعضای جامعه CSS خواستیم تا «انتخاب سال» خود را به اشتراک بگذارند.

Ben Ilegbodu

بن ایلگبودو، مهندس اصلی فرانت اند در Stitch Fix

How happy are you with the state of testing tools?

Customize Data

Recommended Resources

JavaScript Testing Practices and Principles
Kent C. Dodds
Remix

JavaScript Testing Practices and Principles

Learn the principles and best practices for writing maintainable test applications to catch errors before your product reaches the end user!
Thanks to our partners for supporting us! Learn more.