رفتن مستقیم به محتوا

Other Tools

انتخاب یک تکنولوژِی اغلب می‌تواند به مجموعه‌ای از انتخاب‌های سخت بین اولویت‌های رقیب منجر شود، و امسال ما سعی کردیم این فرآیند را با استفاده از یک قالب سؤال جدید به سبک براکت به تصویر بکشیم.

کتابخانه‌ها

Customize Data
عمدتا چه کتابخانه‌هایی استفاده می‌کنید؟
ما از اعضای جامعه CSS خواستیم تا «انتخاب سال» خود را به اشتراک بگذارند.

انتخاب من در سال 2021: Ryan Carniato

فریمورک واکنش پذیر SolidJS به ورژن 1.0 رسید و مقالات متعددی را در تحلیل مفاهیم پیاده سازی فریم ورک JS پیشرفته نوشت.
ما از اعضای جامعه CSS خواستیم تا «انتخاب سال» خود را به اشتراک بگذارند.

Mark Erikson

Redux Maintainer

ابزارهای کمکی

Customize Data
عمدتا از چه ابزراهای کمکی استفاده می‌کنید؟
💡
Sharing this survey on Twitter, Facebook, or by email is scientifically proven to improve your coding performance by up to 15%.

JavaScript Runtimes

Customize Data
Which engines/runtimes/execution environments do you regularly use?

زبان‌های هم‌خانواده جاوااسکریپت

Customize Data
زبان‌هایی که به جاوااسکریپت کامپایل می‌شوند
ما از اعضای جامعه CSS خواستیم تا «انتخاب سال» خود را به اشتراک بگذارند.

انتخاب من در سال 2021: Fly.io

Fly به من این امکان را داد که با خیال راحت یک برنامه در سطح تولید در جهان واقعی، توزیع شده در سطح جهانی را اجرا کنم.
ما از اعضای جامعه CSS خواستیم تا «انتخاب سال» خود را به اشتراک بگذارند.

Kent C. Dodds

Director of Developer Experience, Remix

زبان‌های برنامه‌نویسی غیر از جاوااسکریپت

Customize Data
از کدام زبان های برنامه‌نویسی دیگر استفاده می کنید؟
💡
The following chart provides the results of a tournament-style 8-player bracket in which respondents were tasked with picking the winner of each match-up until a single winner remained.

Library Evaluation Rankings

Which factors do you prioritize when evaluating a new library? Results are ranked by number of tournament rounds won.
برنده راند 1
برنده راند ۲
برنده راند ۳

Recommended Resources

Add Types to Your Web and Node.js Apps with TypeScript
Mike North
LinkedIn

Add Types to Your Web and Node.js Apps with TypeScript

Write robust JavaScript with a superior developer experience for your teams with Typescript.
Build Web APIs and Applications with Node.js
Scott Moss
Netflix

Build Web APIs and Applications with Node.js

Node.js has emerged as one of the main server-side language choices that powers the web!
Thanks to our partners for supporting us! Learn more.